Feeds:
नोंदी
प्रतिक्रिया

Archive for the ‘छकुलीच्या कविता’ Category

My Mother is a Poem
I'll Never be able to write
Though everything I write
is a Poem to My Mother.... !!
Adi. 

माझी लेक कवितेतून बोलते, व्यक्त होते....मी फक्त ऐकत राहते... खूप खूप सुखावते :)
Advertisements

Read Full Post »

चिमुकल्या पंखांची चिमुकली झेप ! पण ह्याच पंखांमधे जेव्हा बळ येतं तेव्हा ते गरुड भरारी घेतात.  आपल्याला पंख असावे असं वाटणं सुद्धा Positive attitude दाखवतो.  हा माझ्या लेकीचा attitude तिच्याच शब्दात…..

पंख लाता मला

I am a bird with wings

I am a bird with wings
willing to fly high
my aim is to one day
reach up to the sky
I like no restrictions
in whatever i feel is good
i like to be myself
where ever i stood
I would never like to change
& be happy and free
for if i go in changes
it would no longer be me
I would like to go in friendship
that would be internal neat and clean
even at times of hardship
for my friends my heart will bleed
So take me as i am
And let me have a glow
let me grow up myself
Steadily, though slow

Aditi

Read Full Post »

आपल्या आयुष्यात जर विरोधाभास नसता तर   जगण्यातली सगळी   मजाच निघून गेली असती.   जे   नाही   त्याची हुरहुर   असण्यापेक्षा जास्त   आनंद देते.   जगात दु:ख नसतं तर आनंदाची काय   किंमत   आहे    ते    कधी    कळलंच    नसतं.     कुरुपता   नसती    तर    सुंदरतेचं   कौतुक  कसं झालं असतं? कोणाची   जर   हार   झाली  नसती   तर   जिंकल्याची  नशा कशी उपभोगता आली असती….! पटतंय का……?

माझ्या अदितीनी हेच विचार तिच्या भाषेत किती सहज व्यक्त केले आहेत बघा……..

THE DARK SIDE

What could truth ever be, if there was nothing known as false?
What could God’s message be? If there were no evil calls
What would peace mean ?if no wars overtook
What would beauty give? if there was to ugliness to look
What respect could morning gain? if no night filled the lane
What could pleasure ever give? if there was nothing known as pain?

Who would ever love life? if there was no death at the end
Why would a bird ever fly? if it had no fear to descend?

What could victory be if there was nothing else to lose
what would life mean? If there were no limitations to choose

Why would a mother sing ? If her baby never cried
Who would be a sage ? If no one ever lied

What pleasure could music give? If no silence struck your ears
What would happiness be? If there was nothing known as tears

What would be useful? If there was nothing known as waste
What good would food be ?if there was nothing known as taste

How would a man succeed ?If there was no woman beside
How could I ever write poems? If my emotions were to subside. .. . .

ADITI

Read Full Post »

कितीतरी  प्रकाराने  आपली मोठी माणसं आपल्याला समजावून सांगत असतात की ‘अरे,  प्रयत्‍न कधीही सोडू नये’.   आपण कितीसं घेतो ते मनावर…….!  पण जेव्हा आपली मुलंच असं काही सांगायला लागतात तेव्हा मात्र कौतुक वाटतं 🙂

ही अदितीची मला अतिशय आवडलेली अजून एक कविता…….

 NEVER GIVE UP

Everyone, in life has ups and downs,

Everyone, in life has cups and crowns

Sometimes,  some matters shake your mind,

Sometimes,  some ladders make you blind

Many a times,  there is a problem and a solution,

Many a times,  there is a problem but no solution

No one gets success always,  one should always struggle

If someone gets success always,  one should not forget failure

Wise people always stand up in the wild storm,

Because they “Never Give Up……..”.

Aditi

Read Full Post »

कवितांमधून उलगडत जाणारी अदिती अनुभवायला मला खूप आवडतं.   तिचे विचार, मतं एका त्रयस्थाच्या भूमिकेतून वाचायला मजा वाटते.  मनात आलेले सगळे विचार असे शब्दामधे बांधलेले वाचताना खरंच छान वाटतं.  ही तिची आणखी एक कविता……….

BELIEF

When your heart is left in sorrow
And you look for happiness to borrow,
Somewhere you want to go
But your heart says ‘No’….
You try to deliver a smile
But find…it is away by a thousand miles.
To a friend you want to talk
But on her gate, you find a lock.
You feel like crying
But your tears are also drying.
You have nothing to do
And you even feel the cool breeze like a loo….
If this situation brews,
Don’t do something new…..
Just believe in yourself and in God,
For flowers do bloom through the dried up pods.

 Aditi

Read Full Post »

मनातलं सगळं व्यक्त करता आलं तर……..! किती मोकळं मोकळं वाटेल ना ! आणि ते जर कवितेतून व्यक्त करता आलं तर अजून काय हवं…!

अदितीची अजून एक कविता………

CLOSED DOOR

Dont look at the closed door
Look in and around for more
Because life is an ongoing test
Where you must take some rest
To cope up with ups and downs
That makes you grey and brown
For life is not what you make
It is not only a piece of cake
It is an ongoing tough test
Where you must take some rest
To cope up with its distress hue
That makes you dull and blue
And know that if you want to survive,
In this troublesome, unsettled life,
Then you must have a firm belief
And breath a sigh of joy and relief
And then you will see many new doors
Will open from all sides and stores
And will bring brightness from all sides
And cool breeze of happiness wide

Aditi

Read Full Post »

हळुहळु मोठी होणारी पावलं अचानक तुमच्याएवढी होतात….. आणि हक्कानं तुमच्याच बरोबरीनं चालायला लागतात.  तेव्हा समजून चुकतं…….. आता आपली लेक आपली मैत्रिण झालीये.  जेव्हा आपण नकळत तिला सल्ला विचारायला लागतो…….. छोट्या छोट्या गोष्टीत तिचं सोबत असणं महत्वाचं वाटायला लागतं…….. तेव्हा लेक छानशी मैत्रिण बनलेली असते. 

 तिचं जग……….!! कसं असेल तिचं जग……….. मी विचार करते बरेचदा…….. gereration gap ही असतेच………! त्यामुळे नक्कीच माझ्यापेक्षा वेगळीच असणार तिची दुनिया.  पण मला फ़ारसा विचार करावाच लागत नाही……… कारण तिची कविताच सगळं बोलून जाते………….

In My Own Little World 

Whenever I feel lost in this frenzy crowd
And under burden of mistrust and doubt

Whenever each second feels like an hour of pain
And life filled with the clouds of pain

Which not only blocks my mind and view
But shows bitter face of reality too

Then only place where I can feel free
And takes away the burden thats on me

Is to visit the place in my mind
Where everything feels so calm and kind

And that is a place which I proudly call
My own little world that is small

Which helps me to clear my blocked view
And bring  some hope for me all true

Aditi

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: